Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS
Trần Thị Thanh Huệ, Nguyễn Thị Lan Anh , Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Dung, Thái Khánh Phong, Nguyễn Thị Kiều Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 6-11,
Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR).
Bùi Văn Trung, Bùi Trọng Huy, Trần Thị Bích Vân, Đoàn Cao Sơn, Lê Đình Chi
PDF Trích dẫn
Trang: 1-5,