Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023.
Nguyễn Mai Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 17-22,
Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023
Đoàn Cao Sơn
PDF Trích dẫn
Trang: 12-16,