Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS

Trần Thị Thanh Huệ, Nguyễn Thị Lan Anh , Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Dung, Thái Khánh Phong, Nguyễn Thị Kiều Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

TRẦN THỊ THANH HUẾ, NGUYỄN THỊ LAN ANH, HOÀNG VĂN ĐỨC, NGUYỄN THỊ DUNG,
THÁI KHÁNH PHONG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH*

Chi tiết bài viết