Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR). Tải xuống Tải xuống PDF