1.
Trần TTH, Nguyễn TLA, Hoàng V Đức, Nguyễn TD, Thái KP, Nguyễn TKA. Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS. jpcc [Internet]. 11 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Tư 2024];(2):6-11. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2