Đoàn , Cao Sơn. “Tình hình quản Lý Và giám sát chất lượng thuốc Quý I & II năm 2023”. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, no. 2 (Tháng Chín 11, 2023): 12-16. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7.