Trần, Thị Thanh Huệ, Thị Lan Anh Nguyễn, Văn Đức Hoàng, Thị Dung Nguyễn, Khánh Phong Thái, và Thị Kiều Anh Nguyễn. “Xây dựng Và thẩm định phương pháp xác định Dư lượng một số chất gây nghiện Trong bùn thải bằng LC- MS/MS”. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, no. 2 (Tháng Chín 11, 2023): 6-11. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2.