Bùi, Văn Trung, Trọng Huy Bùi, Thị Bích Vân Trần, Cao Sơn Đoàn, và Đình Chi Lê. “Xây dựng phương pháp định lượng Azithromycin Trong nền Viên nén Có thành phần xác định bằng phương pháp Quang phổ hồng ngoại phản Xạ (FTIR-ATR).”. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, no. 2 (Tháng Chín 11, 2023): 1-5. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/1.