Đoàn , C. S. “Tình hình quản Lý Và giám sát chất lượng thuốc Quý I & II năm 2023”. Tạp Chí Kiểm nghiệm Dược Và Mỹ phẩm, số p.h 2, Tháng Chín 2023, tr 12-16, https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7.