Trần, T. T. H., T. L. A. . Nguyễn, V. Đức Hoàng, T. D. Nguyễn, K. P. Thái, và T. K. A. Nguyễn. “Xây dựng Và thẩm định phương pháp xác định Dư lượng một số chất gây nghiện Trong bùn thải bằng LC- MS/MS”. Tạp Chí Kiểm nghiệm Dược Và Mỹ phẩm, số p.h 2, Tháng Chín 2023, tr 6-11, https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2.