Bùi, V. T., T. H. Bùi, T. B. V. Trần, C. S. Đoàn, và Đình C. Lê. “Xây dựng phương pháp định lượng Azithromycin Trong nền Viên nén Có thành phần xác định bằng phương pháp Quang phổ hồng ngoại phản Xạ (FTIR-ATR).”. Tạp Chí Kiểm nghiệm Dược Và Mỹ phẩm, số p.h 2, Tháng Chín 2023, tr 1-5, https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/1.