[1]
C. S. Đoàn, “Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023”, jpcc, số p.h 2, tr 12-16, tháng 9 2023.