[1]
T. T. H. Trần, T. L. A. . Nguyễn, V. Đức Hoàng, T. D. Nguyễn, K. P. Thái, và T. K. A. Nguyễn, “Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS”, jpcc, số p.h 2, tr 6-11, tháng 9 2023.