[1]
V. T. Bùi, T. H. Bùi, T. B. V. Trần, C. S. Đoàn, và Đình C. Lê, “Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR).”, jpcc, số p.h 2, tr 1-5, tháng 9 2023.