Nguyễn , M. Q. (2023) “Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023.”, Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, (2), tr 17-22. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8 (Truy cập: 12Tháng Tư2024).