Đoàn , C. S. (2023) “Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023”, Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, (2), tr 12-16. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7 (Truy cập: 12Tháng Tư2024).