Trần, T. T. H., Nguyễn , T. L. A. ., Hoàng, V. Đức, Nguyễn , T. D., Thái, K. P. và Nguyễn , T. K. A. (2023) “Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS”, Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, (2), tr 6-11. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2 (Truy cập: 12Tháng Tư2024).