Bùi, V. T., Bùi, T. H., Trần, T. B. V., Đoàn, C. S. và Lê, Đình C. (2023) “Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR).”, Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, (2), tr 1-5. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/1 (Truy cập: 12Tháng Tư2024).