Đoàn , Cao Sơn. 2023. “Tình hình quản Lý Và giám sát chất lượng thuốc Quý I & II năm 2023”. Tạp Chí Kiểm nghiệm Dược Và Mỹ phẩm, số p.h 2 (Tháng Chín):12-16. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7.