NGUYỄN , M. Q. Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, [S. l.], n. 2, p. 17-22, 2023. Disponível em: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8. Acesso em: 12 tháng 4. 2024.