ĐOÀN , C. S. Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, [S. l.], n. 2, p. 12-16, 2023. Disponível em: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7. Acesso em: 12 tháng 4. 2024.