TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN , T. L. A. .; HOÀNG, V. Đức; NGUYỄN , T. D.; THÁI, K. P.; NGUYỄN , T. K. A. Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, [S. l.], n. 2, p. 6-11, 2023. Disponível em: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2. Acesso em: 12 tháng 4. 2024.