BÙI, V. T.; BÙI, T. H.; TRẦN, T. B. V.; ĐOÀN, C. S.; LÊ, Đình C. Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR). Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, [S. l.], n. 2, p. 1-5, 2023. Disponível em: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/1. Acesso em: 12 tháng 4. 2024.