Nguyễn , M. Q. (2023). Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, 2, 17-22. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8