Đoàn , C. S. (2023). Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, 2, 12-16. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7