Trần, T. T. H., Nguyễn , T. L. A. ., Hoàng, V. Đức, Nguyễn , T. D., Thái, K. P., & Nguyễn , T. K. A. (2023). Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, 2, 6-11. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2