1.
Nguyễn MQ. Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023. jpcc. 2023;(2):17-22. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8