1.
Trần TTH, Nguyễn TLA, Hoàng V Đức, Nguyễn TD, Thái KP, Nguyễn TKA. Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS. jpcc. 2023;(2):6-11. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/2