(1)
Nguyễn , M. Q. Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y Tế Rút số đăng Ký từ 01/2023 – 06/2023. jpcc 2023, 17-22.