(1)
Đoàn , C. S. Tình hình quản Lý Và giám sát chất lượng thuốc Quý I & II năm 2023. jpcc 2023, 12-16.