(1)
Trần, T. T. H.; Nguyễn , T. L. A. .; Hoàng, V. Đức; Nguyễn , T. D.; Thái, K. P.; Nguyễn , T. K. A. Xây dựng Và thẩm định phương pháp xác định Dư lượng một số chất gây nghiện Trong bùn thải bằng LC- MS/MS. jpcc 2023, 6-11.