(1)
Bùi, V. T.; Bùi, T. H.; Trần, T. B. V.; Đoàn, C. S.; Lê, Đình C. Xây dựng phương pháp định lượng Azithromycin Trong nền Viên nén Có thành phần xác định bằng phương pháp Quang phổ hồng ngoại phản Xạ (FTIR-ATR). jpcc 2023, 1-5.