[1]
Nguyễn , M.Q. 2023. Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm. 2 (tháng 9 2023), 17-22.