[1]
Đoàn , C.S. 2023. Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm. 2 (tháng 9 2023), 12-16.