[1]
Trần, T.T.H., Nguyễn , T.L.A. , Hoàng, V. Đức, Nguyễn , T.D., Thái, K.P. và Nguyễn , T.K.A. 2023. Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm. 2 (tháng 9 2023), 6-11.