[1]
Bùi, V.T., Bùi, T.H., Trần, T.B.V., Đoàn, C.S. và Lê, Đình C. 2023. Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR). Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm. 2 (tháng 9 2023), 1-5.